Het testament

De holografische wil

Artikel 601 van het Burgerlijk Wetboek beschrijft de drie soorten testamenten waarin het Italiaanse rechtssysteem voorziet: het holografisch testament, het openbaar of notarieel testament en het geheim testament.

De eenvoudigste en goedkoopste vorm is het holografisch testament. Dit is een document dat zonder tussenkomst van een notaris kan worden opgesteld. Het wordt opgesteld als een onderhands geschrift, waarmee de erflater naar eigen goeddunken over zijn vermogen beschikt ten gunste van de erfgenamen.

Aangezien het om een onderhandse akte gaat, kan deze worden opgesteld zonder het advies van een notaris, wat de voordeligste oplossing is. Aangezien er echter geen notariële controle is en om te voorkomen dat het document wordt vervalst of gewijzigd, gelden voor dit testament strenge eisen inzake de geldigheid ervan.

Wat zijn de vereisten

Het holografisch testament moet volledig in het handschrift van de erflater geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.

In wezen moet het holografisch testament volledig met de hand worden geschreven, zonder gebruik te maken van een computer of typemachine. Het heeft geen waarde als het per computer of schrijfmachine is opgesteld en vervolgens is gedateerd en ondertekend.

Het vereiste van handschrift vloeit voort uit de noodzaak om na te gaan of het handschrift van het document overeenstemt met dat van de erflater.

Het handschrift mag zowel cursief als in blokletters worden geschreven, maar om betwistingen te voorkomen is het raadzaam het holografisch testament in het gebruikelijke lettertype te schrijven.

De datum moet met de hand worden geschreven aan het einde van de tekst en moet de dag, de maand en het jaar bevatten.

De handtekening moet met de hand aan het einde van de tekst worden gezet, zodat de auteur van het geschrift met zekerheid kan worden geïdentificeerd.

Onder de handtekening mogen geen andere testamenten worden ingevoegd, omdat die "afwijkend" kunnen zijn.

In het geval van een testament dat uit meerdere bladen bestaat, moet elke bladzijde worden ondertekend.

De handtekening mag bestaan uit voor- en achternaam, bijnaam, pseudoniem of een afkorting, die echter bekend moet zijn bij de erfgenamen en andere personen die dicht bij de erflater staan.

De duidelijke identificatie van de auteur van het testament is essentieel.

Nietigheid van het holografisch testament

Bij het overlijden van de erflater wordt het holografisch testament voorgelezen en worden zijn of haar wensen bewaard.

Als een of meer erfgenamen de akte echter willen aanvechten op grond van formele of materiële gebreken, kunnen zij een uitspraak tot nietigverklaring of nietigverklaring vragen.

De nietigheid of nietigverklaring hangt af van het gebrek in het holografisch testament.

Artikel 606, lid 1, verduidelijkt de gronden voor de nietigheid van een testament:

- "Een testament is nietig bij gebrek aan handschrift of akte in het geval van een holografisch testament, of bij gebrek aan schriftelijke verklaringen van de erflater door de notaris of bij gebrek aan akte van een van beide in het geval van een testament bij notariële akte".

Daarom wordt een niet handgeschreven en niet door de erflater ondertekend geschrift als nietig beschouwd.

Een testament met een vormfout in de datum is daarentegen wel vernietigbaar.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.