Gids voor de verblijfsvergunning voor electief verblijf in Italië

Het visum voor keuzeverblijf geeft toegang tot Italië en de EU-landen aan buitenlanders die van plan zijn zich in Italië te vestigen. De aanvrager moet aantonen dat hij over voldoende middelen beschikt om zich zelfstandig te onderhouden zonder enige arbeid te verrichten.

Hij moet ook een huis hebben om als woonplaats te worden gekozen en economische middelen zoals:

Pensioenen
lijfrenten
Inkomsten uit onroerend goed
Stabiele economische en commerciële activiteiten
Dividenden van deelnemingen in naamloze vennootschappen in Italië
Andere bronnen dan werkgelegenheid
De verblijfsvergunning voor electief verblijf kan ook worden afgegeven aan de samenwonende echtgenoot, minderjarige kinderen, meerderjarige samenwonende kinderen en samenwonende personen ten laste en afhankelijke ouders. Het wordt ook afgegeven aan de buitenlandse burger als familielid van een EU-burger, wanneer hij niet kan vallen onder de definitie van familielid, in het bijzonder voor samenwonenden van EU-burgers.

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal één jaar en kan van jaar tot jaar worden verlengd, zonder dat telkens een visum moet worden aangevraagd. Het kan niet worden verlengd of verlengd wanneer blijkt dat de vreemdeling zijn verblijf in Italië voor een ononderbroken periode van meer dan zes maanden heeft onderbroken. Tenzij de onderbreking te wijten was aan de noodzaak om militaire verplichtingen na te komen of om andere ernstige en bewezen redenen.

Na 5 jaar is het mogelijk om de verblijfskaart, de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, aan te vragen. Na 10 jaar is het mogelijk om het staatsburgerschap per woonplaats aan te vragen.

Houders van een verblijfsvergunning om redenen van electief verblijf hebben het recht om op het gehele nationale en EU-grondgebied te verblijven. Zij kunnen daarheen terugkeren voor de periode die overeenkomt met de duur van de verblijfsvergunning. Houders kunnen zich ook aanmelden bij de GGD voor dekking van ziektekosten en een zorgverzekering afsluiten.

Stresa Luxury Real Estate kan de klant, via haar adviseurs, bijstaan ​​in het gehele traject voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning.

Terug

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.